Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Ἄλλο Δήλωση Ἐνοχῆς...., καί ἄλλο Ἀνάληψη Εὐθύνης

Γιατί τά διεθνῆ ΜΜΕ χρησιμοποιοῦν γλῶσσα πού ἐνισχύει τήν ἐπιρροή τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων; 
τοῦ Ἀναστάσιου Κωνσταντινίδη
Κανονικά, ὅταν κάποιος ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη γιά μία παράνομη ἤ ἀνήθικη ἤ ἄνανδρη πράξη του, παρουσιάζεται σέ ἐκεῖνον τόν ὁποῖον ἔβλαψε, ἤ καί στίς δημόσιες ἀρχές, καί ζητάει μόνος του νά τιμωρηθῆ ὅπως τοῦ ἀξίζει. Πρᾶγμα σπάνιο, ἀλλά ὑπαρκτό. Τότε λέμε ὅτι ἀνέλαβε τήν εὐθύνη γιά τήν πράξη του.

Ὅταν ὅμως, ὁ ὑπαίτιος μιᾶς τέτοιας πράξεως, δέν ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη τῆς παρανομίας του, τῆς ἀνηθικότητάς του, τῆς ἀνανδρείας του,  τότε δέν λέμε ὅτι «ἀνέλαβε τήν εὐθύνη»! Λέμε τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Λέμε ὅτι: Δέν ἀνέλαβε τήν εὐθύνη γιά τήν πράξη του!
Ἔχω παρατηρήσει ὅτι ὅταν γίνονται τρομοκρατικές ἐνέργειες, δηλαδή ἐγκλήματα εἰς βάρος ἀθώων ἀνθρώπων, τά περισσότερα ΜΜΕ, καί στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό, χρησιμοποιοῦν μία γλῶσσα ἠθικῆς ἀντιστροφῆς, πού οὐσιαστικῶς προβάλλει τήν τρομοκρατία καί ἐνισχύει τήν ἰσχύ τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων στόν κύκλο στρατολογήσεως νέων μελῶν τους!    
Γιατί τά ΜΜΕ καί στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό, χρησιμοποιοῦν ἐπί δεκαετίες  ἀνάποδα τήν γλῶσσα;  Γιατί λένε ὅτι ἡ τάδε ὀργάνωση «ἀνέλαβε τήν εὐθύνη γιά τό τάδε χτύπημα....»;
Στά Ἀγγλικά λένε ὅτι ἡ τάδε ὀργάνωση assumed responsibility (ἀνέλαβε εὐθύνη, πού διαφέρει κάπως ἀπό τήν ἔκφραση: ἀνέλαβε ΤΗΝ εὐθύνη). Ἀκόμη, στά    Ἀγγλικά λένε ὅτι ἡ τάδε ὀργάνωση claimed responsibility (ἀξίωσε τήν εὐθύνη). 
Στά Γερμανικά λένε, π.χ., ὅτι  ISIS übernimmt Verantwortung für Blutbad... (τό Ἰσλαμικό Κράτος ἀναλαμβάνει εὐθύνη γιά τό λουτρό αἵματος).

Ὑπάρχουν βέβαια καί πιό σωστές διατυπώσεις: Στά Γερμανικά, ISIS behauptet die Verantwortung für den Angriff auf Afghanistan Staat Rundfunksender, δηλαδή τό Ἰσλαμικό Κράτος δηλώνει τήν εὐθύνη (του) γιά τήν ἐπίθεση στό Ἀφγανικό Κράτος. Καί πάλι ὅμως, τό νά δηλώνῃ κάποιος τήν εὐθύνη του, χωρίς νά τήν ἀναλαμβάνῃ, εἶναι  κυνισμός, πού ὅμως δέν ἀποδίδεται μέ τήν ἔκφραση «δηλώνει τήν εὐθύνη...», ἔκφραση πού θυμίζει μᾶλλον μία δήλωση γιά ἕνα διοικητικό θέμα καί ὄχι δήλωση γιά ἀποτρόπαιο ἔγκλημα, καί δή ἀνανδρείας, καί δή σέ βάρος ἀθώων.

Στά Γαλλικά λένε, π.χ.,  ὅτι  τό Ισλαμικό Κράτος a pris la responsabilité pour les attaques .... ὅτι  l'attentat a été revendiqué par...., δηλαδή ὅτι τρομοκρατική ἐπίθεση «διεκδικήθηκε» ἀπό...
Τόσο ἔχει ἀναποδογυρίσει γλωσσική ἔκφρασις τῶν ΜΜΕ, ὥστε ὅταν κανείς δέν αὐτο-ἀποκαλύπτεται  ὡς ὑπαίτιος τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως, στήν γλῶσσα τῶν  ΜΜΕ αὐτό λέγεται (καί στά Ἑλληνικά κάι στά Γαλλικά) ὡς ἑξῆς:   τρομοκρατική ἐπίθεση «δέν ἔχει ἀναληφθεί», «δέν ἔχει διεκδικηθῆ», ἀπό κανέναν μέχρι τώρα 
Ἀποκαλυπτικό τοῦ τί ἐξυπηρετεῖ ἡ ἠθικῶς ἀντίστροφη γλῶσσα τῶν ΜΜΕ, εἶναι τό ἑξῆς.  Στήν ἰστοσελίδα <http://www.slate.fr/story/112791/daech-attentats-turquie > διαβάζουμε ὅτι «.... l'attentat du 12 janvier à Istanbul n'a pas été revendiqué ou démenti par l'État islamique. Pour de nombreux experts, l'organisation n’a pas besoin de se faire de la pub dans ce pays avec lequel elle entretient une relation particulière», ἤτοι: «.... τρομοκατική ἐνέργεια τῆς 12ης Ἰανουαρίου στήν Κωνσταντινούπολη δέν ἀνελήφθη οὔτε διεψεύσθη ἀπό τό Ἰσλαμικό Κράτος. Γιά ἱκανό ἀριθμό ἐμπείρων εἰδικῶν, ἡ ὀργάνωση αὐτή δέν χρειάζεται νά διαφημισθῆ μέσα στήν χώρα αυτήν, μέ τήν ὁποίαν διατηρεῖ μιά ἰδιαίτερη σχέση». 
Δηλαδή, ἡ κατά τήν γλῶσσα τῶν ΜΜΕ «ἀνάληψη εὐθύνης» ἀπό τρομοκρατική ὀργάνωση,  πού ἀκριβῶς δέν εἶναι ἀνάληψις εὐθύνης, ἐπειδή λέγεται ἀπό τά ΜΜΕ «ἀνάληψη εὐθύνης», συνιστᾶ Διαφήμηση τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως. 
Πρέπει νά ἀρχίσῃ νά χρησιμοποιεῖται ἡ γλῶσσα τοῦ πολιτισμοῦ καί νά παύσῃ ἡ γλῶσσα τῆς ψευδεπίγραφης ἀντικειμενικότητας, περί «ἀναλήψεως τῆς εὐθύνης», πού συγχέει τά κτυπήματα κατά ἀθώων θυμάτων (ἀθώων πολιτῶν) καί τά κτυπήματα κατά στρατευμάτων κατοχῆς.
Δέν εἶναι σωστό νά ταυτίζεται α) μία τρομοκρατική ἐγκληματική ἐνέργεια κατά ἁπλῶν πολιτῶν, ἀσχέτων μέ τήν ἄσκηση δημοσίας ἐξουσίας, μέ β) μία ἀπρόσμενη (καί ὄχι ἄνανδρη) ἐπίθεση κατά φορέων πολιτικῆς ἤ στρατιωτικῆς ἐξουσίας, ἄλλοτε στά πλαίσια πραξικοπήματος ἄλλοτε στά πλαίσια ἐθνικο-ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος.
Στήν πρώτη περίπτωση (α)  ἔχουμε τρομοκρατική ὀργάνωση καί τρομοκρατική ἐπίθεση, καί δέν μπορεῖ να γίνεται λόγος γιά «ἀνάληψη εὐθύνης». Στήν δεύτερη περίπτωση (β), ὅμως,  ἔχουμε κάτι διαφορετικό, ἀμφισβητούμενο πολιτικῶς ἤ καί στρατιωτικῶς, καί σέ τέτοια περίπτωση ταιριάζει νά γίνεται λόγος γιά «ἀνάληψη εὐθύνης» ἀπό τήν τάδε ὀργάνωση, ἐφ’ὅσον αὐτή, εἴτε ἀμφισβητεῖ ἔνα πράγματι ἄδικο πολιτικό καθεστώς, εἴτε ἀγωνίζεται γιά τή ἐλευθερία  τοῦ λαοῦ της. 
Τό βέβαιον εἶναι ὅτι: Πραγματικά τρομοκρατικές ὀργανώσεις ὅπως τό «Ἰσλαμικό Κράτος» δέν πρέπει ποτέ νά λέγεται ὅτι «ἀνέλαβαν τήν εὐθύνη», ἀλλά μόνο ὅτι «δήλωσαν Ἐνοχή γιά τήν ἄνανδρη ἐγκληματική καί τρομοκρατική ἐπιθεσή τους σέ βάρος ἀθώων».

ΥΓ. Ποτέ σκέτο τό «Ἰσλαμικό Κράτος» ἤ ΙΣΙΣ. Πάντα: Ἡ τρομοκρατική ὀργάνωση μέ τήν ἐπωνυμία «Ἰσλαμικό Κράτος», δήλωσε Ἐνοχή γιά τήν ἄνανδρη ἐγκληματική καί τρομοκρατική ἐπιθεσή της σέ βάρος ἀθώων...(τήν τάδε τοῦ μηνός στό τάδε μέρος....). Ἀφοῦ ἔχουμε δίπλα μας τέτοιον κίνδυνο, ἡ στοιχειώδης ἄμυνά μας ἐπιβάλλει συνεπῆ χρήση ἀκριβοῦς  ὁρολογίας. Παρά τήν ἀνεξήγητη ἐπιμονή στήν χρήση τῆς ἐκφράσεως «ἀνάληψη εὐθύνης» ἀπό διεθνῆ ΜΜΕ, ἀκόμη καί γά τό «ΙΣΙΣ».
 http://infognomonpolitics.blogspot.gr